داستان بیژن و منیژه یکی از نگاره های شاهنامه تهماسبی در قرن دهم هجری

‘Abd al-Vahhab Bizhan receives an invitation through Manizheh’s nurse, folio from the Shahnameh (Book of Kings) of Shah Tahmasp.

Kamāl ud-Dīn Behzād  a miniature painting from the Iskandarnama

Kamal ad-din Behzad, (Iranian painter, Women Bathing - It's About Time: Bathing - Indoors & with Guests - Illuminated Manuscripts

کمال‌الدین بهزاد گریختن یوسف از زلیخا به سال ۸۹۳ هجری قمری

Yusef Zuleykha - Miniature (illuminated manuscript) - Wikipedia, the free encyclopedia

تصویری از نسخه‌ی مصور مقامات حریری  سده هفتم هجری  به دست یحی بن محمود‌الواسطی نگارگر مکتب بغداد

تصویری از نسخه‌ی مصور مقامات حریری سده هفتم هجری به دست یحی بن محمود‌الواسطی نگارگر مکتب بغداد

خواب رستم سلطان محمد نگارگر  قرن دهم هجری

Rustam sleeps, while his horse Rakhsh fends off a tiger. Probably an early work by Sultan Mohammed,

عروسی همای و همایون از جنید سلطانی قرن هشتم هجری

عروسی همای و همایون از جنید سلطانی قرن هشتم هجری

یکی از نگاره‌های شاهنامه تهماسبی اثر دوست محمد دیوانه قرن دهم هجری

The story of Haftvad and the worm, folio from Shahnameh of Shah Tahmasp

Pinterest
Search