ملیله‌کاری شاخه‌ای از هنر فلزکاری است که با مفتول‌های نازک نقره انجام می‌پذیرد. ملیله‌کاری یکی از صنایع دستی اصلیو ناب شهر زنجان است. نقره به کار رفته در این هنر عیار ۱۰۰ دارد. شمش‌های نقره را با چکش یا دستگاه نورد به شکل مفتول‌های چهارپهلو باریک می‌کنند و ابتدا نقش‌های کوچک را می‌سازند سپس آنها را در کنار هم در یک قالب قرار داده و با نقره‌ای با عیار پایین‌تر لحیم می‌کنند. نقش‌های معمول ملیله‌کاری، بته جقه، ریزه جقه، برگ فرنگ، برگ، غنچه، پیچ، جفت پیچ، پیچک، سه چشمه و... نام دارند.

ملیله‌کاری شاخه‌ای از هنر فلزکاری است که با مفتول‌های نازک نقره انجام می‌پذیرد. ملیله‌کاری یکی از صنایع دستی اصلیو ناب شهر زنجان است. نقره به کار رفته در این هنر عیار ۱۰۰ دارد. شمش‌های نقره را با چکش یا دستگاه نورد به شکل مفتول‌های چهارپهلو باریک می‌کنند و ابتدا نقش‌های کوچک را می‌سازند سپس آنها را در کنار هم در یک قالب قرار داده و با نقره‌ای با عیار پایین‌تر لحیم می‌کنند. نقش‌های معمول ملیله‌کاری، بته جقه، ریزه جقه، برگ فرنگ، برگ، غنچه، پیچ، جفت پیچ، پیچک، سه چشمه و... نام دارند.

Silver filigree bracelet - Sunflower - NOVICA

Fine Silver Floral Filigree Bracelet from Peru, 'Sunflower'

ROSA EN HILOS DE PLATA. PLATA LEY 1000. ALMACEN AMANO. Cel 3105505224 www.amanocolombia.co - info@amanocolombia.co

ROSA EN HILOS DE PLATA. PLATA LEY 1000. ALMACEN AMANO. Cel 3105505224 www.amanocolombia.co - info@amanocolombia.co

1

Designs by Lisa Gallagher - Jewelry, ornaments and other unique items handmade by the artist.

Sterling silver filigree earrings, 'Cherubic Wings' from @NOVICA, They help #artisans succeed worldwide.

Sterling Silver Filigree Wing-shaped Earrings from Peru, 'Cherubic Wings'

Silver filigree bracelet. More at  http://www.silvertownart.com/Vasilis_Vafiadis_s/1833.htm

Silver filigree bracelet. More at http://www.silvertownart.com/Vasilis_Vafiadis_s/1833.htm

Portugal Filigree Handmade FADO GUITAR Guitarra Earrings by Atrio

Very intricate filigree-work used to create these Fado guitar earrings by Atrio

Pinterest
Search