ته‌مــــه‌ن ئه‌روا دڵـــــی مردوو ئه‌له‌رزێنـــــێ ته‌مـــــه‌ن ئـــــــه‌روا ئازاری زام ئه‌بزوێنـــــێ ته‌مه‌ن ئه‌روا رووناکی چاو ئه‌ســـرێـــــــته‌وه‌ هه‌موو رۆژێ ده‌رگای خه‌مـــێ ئه‌کرێتــــه‌وه‌ ته‌مه‌ن ئه‌روا گـــوڵ و خونچه‌ ئــــه‌ژاکێنــــێ ته‌مـــه‌ن ئه‌روا گه‌ڵای عومـــرم ئه‌وه‌رێنــــێ ته‌مه‌ن ئه‌روا هێز له‌ ئه‌ژنۆم ئه‌بــــــــــرێته‌وه‌ به‌ره‌و مه‌نـــزڵ کاروان نزیــــک ئه‌بێتــــــــه‌وه‌

Kurdish Man in traditional Attire petting a street cat.

♥Kurdish Men♥

♥Kurdish old Men♥

Well-to-do gentleman in festive outfit.  A Kurdish  ‘Ağa’ (rural nobleman-landowner), Eastern-Anatolia (Van or Bitlis?).  Late-Ottoman era, 1880-1900.   A photograph of Abdullah Frères, in Istanbul.

Well-to-do gentleman in festive outfit. A Kurdish ‘Ağa’ (rural nobleman-landowner), Eastern-Anatolia (Van or Bitlis? Late-Ottoman era, A photograph of Abdullah Frères, in Istanbul.

Inside the old Kurdish Bazar known as Qaisari. Kurdish Hat and Jamadani Store, Erbil.

Pinterest
Search