زەینۆ لە درامای وێستگەی تاکسی ئەکتەرە

زەینۆ لە درامای وێستگەی تاکسی ئەکتەرە

ئەڵماس

ئەڵماس

یامور

یامور

نیهان لە درامای ئەشقی شێتانە ئەکتەرە

نیهان لە درامای ئەشقی شێتانە ئەکتەرە

ئاسو لە درامای ئەشقی شێتانە ئەکتەرە

ئاسو لە درامای ئەشقی شێتانە ئەکتەرە

نیهان

نیهان

هەزال

هەزال

نور زۆر جوانە لە درامای هەرگیز واز ناهێنم ئەکتەرە

نور زۆر جوانە لە درامای هەرگیز واز ناهێنم ئەکتەرە

ئەکتەرەکانی درامای وێستگەی تاکسی

ئەکتەرەکانی درامای وێستگەی تاکسی

ئەکتەرەکانی  درامای Ask Zamani

ئەکتەرەکانی درامای Ask Zamani

نور و هید

نور و هید

ئاسو

ئاسو

نور زۆر جوانە

نور زۆر جوانە

Pinterest
Search