oylede güzel boylede guzel

oylede güzel boylede guzel