When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

İSLÂM KLASİKLERİ, DÜŞÜNÜRLERİ , TARİHÇİ ve YAZARLARI,ALiMLERİ ve TÜRK DİVAN EDEBİYATI

432 Pins
 1y
Collection by

Muhiydin Arabi

1 Pin

Şeyh Şa’râvi (Alim)

1 Pin

Süfyân es-Sevri (Tabiun-Alim-Muhaddis)

1 Pin

İmam Cafer-i Sadık (Tabiun)

1 Pin

İmam Gazali

4 Pins

Ebu Nuaym el-İsfahanî (islâm alimi )

1 Pin

İmam Rabbani

2 Pins

Muhammed İkbal

1 Pin
HASAN-ı BASRÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

Hasan-i Basri

2 Pins
CÜRCÂNÎ, Seyyid Şerîf - TDV İslâm Ansiklopedisi

Seyyid Şerif Cürcâni (Arap dili Fıkıh ve Kelam Alimi)

1 Pin
Îtikadde Ehl-i Sünnet'in İmamları

İmam Eşari

1 Pin
KARA DÂVUD - TDV İslâm Ansiklopedisi

Kara Davud

1 Pin
Îtikadde Ehl-i Sünnet'in İmamları
Îtikadde Ehl-i Sünnet'in İmamları

İslâm’a Hizmet Etmiş Ehl-i Sünnet Büyükleri

204 Pins

Hasan El Benna

2 Pins

Abdullah b.Alevî el Haddâd

1 Pin
ABDULLAH-İ ENSÂRÎ Hanbelî mezhebinin büyük âlimlerinden. İsmi, Abdullah bin Muhammed bin Ali el-Ensârî el-Hirevî olup, künyesi Ebû İsmâil’dir. Nesebi, Eshâb-ı Kirâmdan Hazreti Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb-i Ensârî’ye dayanmaktadır. Bunun için Abdullah-i Ensârî diye tanınmıştır. Hadîs ilminde çok yüksek idi. Üçyüz binden çok hadîs-i şerîf ezberlemişti. Ayrıca fıkıh, tefsîr, kelâm, târih, neseb ve diğer ilimlerde derin âlim idi. 396 (m. 1006) Herât’ta doğdu. 481 (m. 1185) senesi vefât etti.

Hâce Abdullah-i Ensâri

1 Pin

İbn Kayyîm el Cevziyye

3 Pins
İBN HACER el-ASKALÂNÎ (ابن حجر العسقلانيّ) Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî (ö. 852/1449) Ünlü hadis âlimi ve hâfızı. 22 Şâban 773’te (28 Şubat 1372) eski Mısır’da doğdu. Adı veya lakabı Hacer olan yedinci dedesine nisbetle İbn Hacer diye meşhur oldu. Ebü’l-Fazl künyesiyle ve ailesinin memleketi olan Filistin’deki Askalân şehrine nisbetle Askalânî, soyunun dayandığı Kinâne’ye (İbn Hacer, el-MecmaǾu’l-müǿesses, III, 196) nisbetle Kinânî olarak anıldı.

İbn Hacer el Askâlanî

1 Pin
Ebû’l-Hasan Harakānî takrîben hicrî 352 (m. 963) senesinde Bistam’ın kuzeyindeki Harakan köyünde, çiftçilik yapan bir âilenin evlâdı olarak dünyaya geldi. Daha sonra kendisi de ziraatle meşgul oldu. Dînine ve ibadetlerine düşkünlüğü, nefsiyle mücâhedesi ve dâimî zikir ve murâkabe hâlinde bulunması sebebiyle, kendisine “Şeyhü’l-Asr”, yani “Asrının Şeyhi” denildi

Ebû’l Hasan Harakâni

1 Pin
Allah Teâlâ bir kulu kendisine ulaştırmak istediğinde evvela o kişiyi arif bir zâta ulaştırır. İbn Atâullah-ı İskenderî (k.s) #tasavvuf
İBN ATÂULLAH el-İSKENDERÎ ابن عطاء الله الإسكندري Ebü’l-Abbâs (Ebü’l-Fazl) Tâcüddîn Ahmed b. Muhammed b. Abdilkerîm b. Atâillâh eş-Şâzelî el-İskenderî el-Ĥikemü’l-‘Atâ’iyye adlı eseriyle tanınan sûfî.

İbn Atâullah el İskenderi

2 Pins
Ahnef b. Kays: Ebû Bahr Sahr b. Kays b. Muâviye el-Ahnef es-Sa'dî et-Temîmî (ö. 67/686-87), fetihleri, cesareti ve zekâsı ile tanınan tabiî. İslâmiyet'ten önce doğdu. Asıl adı Sahr'dır. Fakat doğuştan çarpık bacaklı olduğundan Ahnef lakabıyla meşhur olmuştur. Resûlullah Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem zamânında Müslüman olduğu hâlde, mübârek yüzlerini göremediği, gönüllere şifâ olan sözlerini işitemediği için sahâbî olmakla şereflenemedi.

Ahnef b Kays

1 Pin
EBÛ AMR DIMEŞKÎ Şam evliyâsının büyüklerinden. Ebû Abdullah-ı Celâ ve Zünnûn-i Mısrî’nin talebeleriyle sohbet etti. Şam’da yaşayıp 320 (m. 932) yılında orada vefât etti. Birçok âlimden ilim tahsil edip, tasavvuf yoluna girdi. Âlimler arasında fetvâları meşhûrdu. Ömrünü ibâdet ve tâatle geçirdi. Din düşmanlarına, bilhassa alemin ölümsüz olduğu iddiasında olan felsefecilere çok güzel cevaplar verdi.

Ebû Amr Dımeşki

1 Pin
EBÛ MÜSLİM el-HAVLÂNÎ أبو مسلم الخولاني Ebû Müslim Abdullāh b. Süveb el-Havlânî ed-Dârânî (ö. 62/681-82) Meşhur tâbiî ve zâhid.

Ebû Müslim el Havlani

1 Pin
ALİ b. SEHL علي بن سهل Ebü'l-Hasen Alî b. Sehl el-İsfahânî (ö. 307/919) İlk devir sûfîlerinden.

Ali b.Sehl El İsfahâni

1 Pin
ABDULHAKİM-İ ARVASİ Son asırda yetişen, zahir ve batın ilimlerinde kamil ve dört mezhebin fıkıh bilgilerinde mahir, büyük âlim ve ruh bilgilerinin mütehassısı büyük velidir. Babası Seyyid Mustafa Efendidir. 1865 yılında Van'ın Başkale kazasında doğdu. 1943‘de Ankara'da vefat etti

Abdülhakim-i Arvasi

1 Pin