Miletos, Turkey

Miletos (or Miletus) in Anatolia, Turkey, Greek built Ionic temple of Goddess Athena - Asia Minor - First half of Century BC

Pinterest
Search