Hattat Mahmud Yazır: Hayatı ve Eserleri Daha Fazla Bilgi İçin Sitemizi Ziyaret Edin: hattatlarsofasi.com

Hattat Mahmud Yazır: Hayatı ve Eserleri Daha Fazla Bilgi İçin Sitemizi Ziyaret Edin: hattatlarsofasi.com

İsmâ‘il Zühdî Ağa – Hattatlar Sofası

‘A calligraphic muraqqa', signed by (Eski) Isma'il al-Zuhdi, Turkey, Ottoman, ’ by MotionAge Media

Hattat Macid Ayral Şehremâneti Zıbhiye(Mezbaha) İdâresi Müdürü Zühdî Bey’in oğlu olarak R. 29 Mart 1307/M. 11 Nisan 1891 tarihinde İstanbul Beylerbeyi’nde doğmuş olan Mâcid Ayral, ilk tahsîlini Beylerbeyi’ndeki Mekte…

Hattat Macid Ayral Şehremâneti Zıbhiye(Mezbaha) İdâresi Müdürü Zühdî Bey’in oğlu olarak R. 29 Mart 1307/M. 11 Nisan 1891 tarihinde İstanbul Beylerbeyi’nde doğmuş olan Mâcid Ayral, ilk tahsîlini Beylerbeyi’ndeki Mekte…

Hattat Şeyh Ali Sırrı Efendi: Hayatı ve Eserleri  Şeceresi baba cihetinden Eşrefzâde-i Rûmî ve ana cihetinden de Niyâzî-i Mısrî hulefâsından Şeyh Ahmedü’l-gazzî’ye uzanan Şeyh Alî Sırrî Efendi, Bursa, Setbaşı’ndaki Şa’bâni dergâhının şeyhi Gâlib E…

Hattat Şeyh Ali Sırrı Efendi: Hayatı ve Eserleri Şeceresi baba cihetinden Eşrefzâde-i Rûmî ve ana cihetinden de Niyâzî-i Mısrî hulefâsından Şeyh Ahmedü’l-gazzî’ye uzanan Şeyh Alî Sırrî Efendi, Bursa, Setbaşı’ndaki Şa’bâni dergâhının şeyhi Gâlib E…

Çömez Mustafa Vâsıf Efendi’nin şâkirdânından olan Mehmed Alî Ulvî Efendi hüsn-i hattaki kudretini ispât edince hocasının ardından Çenberlitaş’taki Bezm-i âlem Vâlide Sultan Mektebi’ne yazı hocası o…

Çömez Mustafa Vâsıf Efendi’nin şâkirdânından olan Mehmed Alî Ulvî Efendi hüsn-i hattaki kudretini ispât edince hocasının ardından Çenberlitaş’taki Bezm-i âlem Vâlide Sultan Mektebi’ne yazı hocası o…

Hattat Kürtzade İbrahim Efendi: Hayatı ve Eserleri  Bursa hattatlarının meşâhirinden olan Kürtzâde İbrahim Efendi, Cami-i Kebîr imâmı, hattâtînden Mustafa Efendi’nin oğlu olarak Bursa’da doğmuş ve ibtidâ’î tahsîlini memleketinde tamamlamıştır. Daha …

Hattat Kürtzade İbrahim Efendi: Hayatı ve Eserleri Bursa hattatlarının meşâhirinden olan Kürtzâde İbrahim Efendi, Cami-i Kebîr imâmı, hattâtînden Mustafa Efendi’nin oğlu olarak Bursa’da doğmuş ve ibtidâ’î tahsîlini memleketinde tamamlamıştır. Daha …

Bursa hattatlarının meşâhirinden olan Kürtzâde İbrahim Efendi, Cami-i Kebîr imâmı, hattâtînden Mustafa Efendi’nin oğlu olarak Bursa’da doğmuş ve ibtidâ’î tahsîlini memleketinde tamamlamıştır. Daha …

Bursa hattatlarının meşâhirinden olan Kürtzâde İbrahim Efendi, Cami-i Kebîr imâmı, hattâtînden Mustafa Efendi’nin oğlu olarak Bursa’da doğmuş ve ibtidâ’î tahsîlini memleketinde tamamlamıştır. Daha …

Hattat Abbas Kemal Efendi: Hayatı ve Eserleri  Kerküklü olan Abbâs Kemâl Efendi’nin tarih-i velâdeti, İstanbul’a ne zaman geldiği ve eğitimi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Beşiktaş’taki Yahyâ Efendi Kütüphânesi’nde H. 1275/M. 1858…

Hattat Abbas Kemal Efendi: Hayatı ve Eserleri Kerküklü olan Abbâs Kemâl Efendi’nin tarih-i velâdeti, İstanbul’a ne zaman geldiği ve eğitimi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Beşiktaş’taki Yahyâ Efendi Kütüphânesi’nde H. 1275/M. 1858…

Süleymâniye Cami mü’ezzinlerinden Osmân Efendi’nin oğlu olarak R. 1302/M. 1886 senesinde Vezirköprü’nün Zeytun nahiyesinde doğan Kâmil Ülgen üç yaşında geldiği İstanbul’da ibtidâ’î ve rüşdî tahsîli…

Süleymâniye Cami mü’ezzinlerinden Osmân Efendi’nin oğlu olarak R. 1302/M. 1886 senesinde Vezirköprü’nün Zeytun nahiyesinde doğan Kâmil Ülgen üç yaşında geldiği İstanbul’da ibtidâ’î ve rüşdî tahsîli…

Hattat Kamil Ülgen: Hayatı ve Eserleri  Süleymâniye Cami mü’ezzinlerinden Osmân Efendi’nin oğlu olarak R. 1302/M. 1886 senesinde Vezirköprü’nün Zeytun nahiyesinde doğan Kâmil Ülgen üç yaşında geldiği İstanbul’da ibtidâ’î ve rüşdî tahsîli…

Hattat Kamil Ülgen: Hayatı ve Eserleri Süleymâniye Cami mü’ezzinlerinden Osmân Efendi’nin oğlu olarak R. 1302/M. 1886 senesinde Vezirköprü’nün Zeytun nahiyesinde doğan Kâmil Ülgen üç yaşında geldiği İstanbul’da ibtidâ’î ve rüşdî tahsîli…

Kadırga Limanı’nda hamam işleten hattâtînden Abdullah Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Mehmed Emîn Efendi, babasının mesleğine nisbetle eserlerine “Hammâmîzâde” künyesiyle ketebe koym…

Kadırga Limanı’nda hamam işleten hattâtînden Abdullah Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Mehmed Emîn Efendi, babasının mesleğine nisbetle eserlerine “Hammâmîzâde” künyesiyle ketebe koym…

Hattat Kevkeb Hâfız Derviş Mehmed Efendi: Hayatı ve Eserleri Daha fazla bilgi için Sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

Hattat Kevkeb Hâfız Derviş Mehmed Efendi: Hayatı ve Eserleri Daha fazla bilgi için Sitemizi ziyaret edin: hattatlarsofasi.com

Hattat Hakkakzade Mustafa Hilmi Efendi: Hayatı ve Eserleri Silsile-i nesebi hakkında bir bilgi bulunmayan Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi, Lâz Ömer Vasfî Efendi’nin şâkirdânından değerli bir hattattır. Medrese tahsîlini ikmâl eyledikten sonra hüsn-i hattak…

Hattat Hakkakzade Mustafa Hilmi Efendi: Hayatı ve Eserleri Silsile-i nesebi hakkında bir bilgi bulunmayan Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi, Lâz Ömer Vasfî Efendi’nin şâkirdânından değerli bir hattattır. Medrese tahsîlini ikmâl eyledikten sonra hüsn-i hattak…

Hattat Burusevi Mehmed Efendi: Hayatı ve Eserleri  Bursa hattatlarından Mustafa Efendi’nin oğlu olan Mehmed Efendi, âsârına memleketine nisbetle “Burusevî” künyesiyle ketebe koymuşsa da, türlü fen ve san‘ata olun vukufu nedeniyle hattâtîn meyânında…

Hattat Burusevi Mehmed Efendi: Hayatı ve Eserleri Bursa hattatlarından Mustafa Efendi’nin oğlu olan Mehmed Efendi, âsârına memleketine nisbetle “Burusevî” künyesiyle ketebe koymuşsa da, türlü fen ve san‘ata olun vukufu nedeniyle hattâtîn meyânında…

Bursa hattatlarından Mustafa Efendi’nin oğlu olan Mehmed Efendi, âsârına memleketine nisbetle “Burusevî” künyesiyle ketebe koymuşsa da, türlü fen ve san‘ata olun vukufu nedeniyle hattâtîn meyânında…

Bursa hattatlarından Mustafa Efendi’nin oğlu olan Mehmed Efendi, âsârına memleketine nisbetle “Burusevî” künyesiyle ketebe koymuşsa da, türlü fen ve san‘ata olun vukufu nedeniyle hattâtîn meyânında…

Pinterest
Search