Panahandeh Mohajer Mohajer

Panahandeh Mohajer Mohajer

ویرایش کیس و کیس گذار طبق مفاد و آیین نامه رسمی کنوانسیون ژنو و سازمان ملل ،همچنین مشاوره در امور پناهندگی و مهاجرت بدون سرمایه گذاری
Panahandeh Mohajer Mohajer