Ismiss Turkey 2015

Ismiss Turkey 2015

ismissturk.org/congress/2015
NOVOTEL ISTANBUL HOTEL / “ISMISS Turkey 2015 Congress” will be held at the Novotel Hotel in Istanbul on November 6-8, 2015.
Ismiss Turkey 2015