Laleh Mhm

Laleh Mhm

من خویشاوند هر انسانی هستم که خنجری در آستین پنهان ندارد و لبخندش ترفندی برای تزویر دیکران نیست...:شاملو