MARIO

MARIO

ﺗﻴﺠﻲ ﺗﻀﻴﻔﻨﻲ ﺍﻧﺎ ﺑﺤﺐ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻨﻲ ﻭﻟﻮ ﻫﺘﻐﻠﻂ ﻓﻴﻪ ﺍﻭ ﺗﻌﻤﻠﻲ ﺍﻱ ﺗﺎﺝ( (̃•̮̮̃● (̃•̮̮̃●)ﻻﻱ ﺻﻮﺭﻩ ﺍﻭ ﺍﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺴﺘﻔﺰ ﺍﻭ ﻫﺘﻐﻠﻂ ﻓﻲ ﺗﺎﻣﺮ ﻳﺒﻘﻲ ﻫﺘﺎﺧﺪ ﺭﻳﻤﻮﻑ ﻭ ﺑﻠﻮﻙ( (̃•̮̮̃● ﻳﻌﻨ