شاهنامه شاه طهماسب

59 Pinler8 Takipçi
این نخستين تصوير شاهنامه شاه طهماسبي است. فردوسي در گوشه چپ پائين ايستاده به بزم سه شاعر بزرگ غزنوي مي‌نگرد. مجلس مذاكره شاعران. عنصري با يكي از شاعران ديگر «فرخي يا عسجدي» مباحثه مي‌كند و فردوسي در گوشه عكس ايستاده است، Folio From The Shahnama Of Shah Tahmasp: Firdawsi And The Three Court Poets Of Ghazna Geography Iran Period Safavid, circa 1532 CE Dynasty Safavid Materials and technique Watercolour, gold and ink on paper. Dimensions Page 47 x 31.8 cm

این نخستين تصوير شاهنامه شاه طهماسبي است. فردوسي در گوشه چپ پائين ايستاده به بزم سه شاعر بزرگ غزنوي مي‌نگرد. مجلس مذاكره شاعران. عنصري با يكي از شاعران ديگر «فرخي يا عسجدي» مباحثه مي‌كند و فردوسي در گوشه عكس ايستاده است، Folio From The Shahnama Of Shah Tahmasp: Firdawsi And The Three Court Poets Of Ghazna Geography Iran Period Safavid, circa 1532 CE Dynasty Safavid Materials and technique Watercolour, gold and ink on paper. Dimensions Page 47 x 31.8 cm

"Sudaba's Second Accusation Against Siyavush is Judged", Folio from the Shahnama (Book of Kings) of Shah Tahmasp Artist: Painting attributed to Qasim ibn 'Ali (active ca. 1525–60) Date: ca. 1525–30 Geography: Iran, Tabriz Medium: Opaque watercolor, ink, silver, and gold on paper Dimensions: Painting: H. 11 1/8 in. (28.2 cm) W. 7 3/16 in. (18.3 cm) Page: H. 18 5/8 in. (47.3 cm) W. 12 5/8 in. (32.1 cm) Mat: H. 22 in. (55.9 cm) W. 16 in. (40.6 cm) Metropolitan Museum of Art 1970.301.24

"Sudaba's Second Accusation Against Siyavush is Judged", Folio from the Shahnama (Book of Kings) of Shah Tahmasp Artist: Painting attributed to Qasim ibn 'Ali (active ca. 1525–60) Date: ca. 1525–30 Geography: Iran, Tabriz Medium: Opaque watercolor, ink, silver, and gold on paper Dimensions: Painting: H. 11 1/8 in. (28.2 cm) W. 7 3/16 in. (18.3 cm) Page: H. 18 5/8 in. (47.3 cm) W. 12 5/8 in. (32.1 cm) Mat: H. 22 in. (55.9 cm) W. 16 in. (40.6 cm) Metropolitan Museum of Art 1970.301.24

شاهنامه شاه طهماسب: كشتن گشتاسب، اژدها را، میرزا علی، دوره صفوی، تبریز، در حدود 1531-33 میلادی. Folio From The Shahnama Of Shah Tahmasp: Gushtasp Slays A Dragon On Mount Saqila Geography Iran Period Safavid, circa 1530-35 CE Dynasty Safavid Materials and technique Watercolour, gold and ink on paper Dimensions Page 47 x 31.8 cm

شاهنامه شاه طهماسب: كشتن گشتاسب، اژدها را، میرزا علی، دوره صفوی، تبریز، در حدود 1531-33 میلادی. Folio From The Shahnama Of Shah Tahmasp: Gushtasp Slays A Dragon On Mount Saqila Geography Iran Period Safavid, circa 1530-35 CE Dynasty Safavid Materials and technique Watercolour, gold and ink on paper Dimensions Page 47 x 31.8 cm

جنگ اسکندر با فور هندی برگی از شاهنامه شاه تهماسب: منسوب به عبدالوهاب، حدود 1525-1530 ترسایی، موزه هنر های معاصر تهران سکندر چو باد اندر آمد ز گرد بزد تیغ تیزی بران شیر مرد ببرید پی بر بر و گردنش ز بالا به خاک اندر آمد تنش سر لشکر روم شد به آسمان برفتند گردان لشکر دمان Eskandar Slays fur and Conquers Hind, Folio from the Shahnama (Book of Kings) of Shah Tahmasp Abu'l Qasim Firdausi (935–1020) Artist: Painting attributed to Abd-ol-Vahab Object Name: Folio from an illustrated manuscript…

جنگ اسکندر با فور هندی برگی از شاهنامه شاه تهماسب: منسوب به عبدالوهاب، حدود 1525-1530 ترسایی، موزه هنر های معاصر تهران سکندر چو باد اندر آمد ز گرد بزد تیغ تیزی بران شیر مرد ببرید پی بر بر و گردنش ز بالا به خاک اندر آمد تنش سر لشکر روم شد به آسمان برفتند گردان لشکر دمان Eskandar Slays fur and Conquers Hind, Folio from the Shahnama (Book of Kings) of Shah Tahmasp Abu'l Qasim Firdausi (935–1020) Artist: Painting attributed to Abd-ol-Vahab Object Name: Folio from an illustrated manuscript…

Kave Tears Zahhak's Scroll (Abu'l Qasim Firdausi (935–1020 CE Persian): Shahnama (Book of Kings) (Shah Tahmasp) -Qadimi (ca. 1525–65 CE Persian (?) Painter)) (Tehran Museum of Contemporary Art, Iran)

Kave Tears Zahhak's Scroll (Abu'l Qasim Firdausi (935–1020 CE Persian): Shahnama (Book of Kings) (Shah Tahmasp) -Qadimi (ca. 1525–65 CE Persian (?) Painter)) (Tehran Museum of Contemporary Art, Iran)

"Buzurjmihr Masters the Game of Chess", Folio from the Shahnama (Book of Kings) of Shah Tahmasp Abu'l Qasim Firdausi (935–1020) Artist: Painting attributed to 'Abd al-Vahhab Object Name: Folio from an illustrated manuscript Date: ca. 1530–35 Geography: Iran, Tabriz Medium: Opaque watercolor, ink, silver, and gold on paper Dimensions: Painting: 9 5/8 x 6 7/8 in. (24.4 x 17.5 cm) Entire Page: 18 5/8 x 12 1/2 in. (47.3 x 31.8 cm)

"Buzurjmihr Masters the Game of Chess", Folio from the Shahnama (Book of Kings) of Shah Tahmasp Abu'l Qasim Firdausi (935–1020) Artist: Painting attributed to 'Abd al-Vahhab Object Name: Folio from an illustrated manuscript Date: ca. 1530–35 Geography: Iran, Tabriz Medium: Opaque watercolor, ink, silver, and gold on paper Dimensions: Painting: 9 5/8 x 6 7/8 in. (24.4 x 17.5 cm) Entire Page: 18 5/8 x 12 1/2 in. (47.3 x 31.8 cm)

Siyavush Plays Polo before Afrasiyab", Folio from the Shahnama (Book of Kings) of Shah Tahmasp Abu'l Qasim Firdausi (935–1020) Artist: Painting attributed to Qasim ibn 'Ali (active ca. 1525–60) Workshop director: Mir Musavvir (active 1525–60) Object Name: Folio from an illustrated manuscript Reign: Shah Tahmasp (1524–76) Date: ca. 1525–30 Geography: Iran, Tabriz Medium: Opaque watercolor, ink, silver, and gold on paper

Siyavush Plays Polo before Afrasiyab", Folio from the Shahnama (Book of Kings) of Shah Tahmasp Abu'l Qasim Firdausi (935–1020) Artist: Painting attributed to Qasim ibn 'Ali (active ca. 1525–60) Workshop director: Mir Musavvir (active 1525–60) Object Name: Folio from an illustrated manuscript Reign: Shah Tahmasp (1524–76) Date: ca. 1525–30 Geography: Iran, Tabriz Medium: Opaque watercolor, ink, silver, and gold on paper

A Picnic by Sultan Muhammad,1520-22

A Picnic by Sultan Muhammad,1520-22

Folio From The Shahnama Of Shah Tahmasp: The Court Of Gayumars Geography Iran Period Safavid, circa 1522-25 CE Dynasty Safavid Materials and technique Opaque watercolor, gold, and ink on paper Dimensions 47 x 31.8 cm http://www.akdn.org/museum/detail.asp?artifactid=1730

Folio From The Shahnama Of Shah Tahmasp: The Court Of Gayumars Geography Iran Period Safavid, circa 1522-25 CE Dynasty Safavid Materials and technique Opaque watercolor, gold, and ink on paper Dimensions 47 x 31.8 cm http://www.akdn.org/museum/detail.asp?artifactid=1730

Persian bull headed and flanged maces. "Rustam Pained Before Kai Kavus", Folio 146r from the Shahnama (Book of Kings) of Shah Tahmasp. Author: Abu'l Qasim Firdausi (935–1020) Artist: Painting attributed to Bashdan Qara (active ca. 1525–35). Folio from an illustrated manuscript Date: ca. 1525–30. Iran, Tabriz, Met Museum.

Persian bull headed and flanged maces. "Rustam Pained Before Kai Kavus", Folio 146r from the Shahnama (Book of Kings) of Shah Tahmasp. Author: Abu'l Qasim Firdausi (935–1020) Artist: Painting attributed to Bashdan Qara (active ca. 1525–35). Folio from an illustrated manuscript Date: ca. 1525–30. Iran, Tabriz, Met Museum.

Pinterest
Ara