نگارگري ايراني

40 Pinler7 Takipçi
Book of Kings Walters Art museum Illuminated Manuscripts

Book of Kings Walters Art museum Illuminated Manuscripts

Jeune roi jouant avec des colombes sur la terrasse d'un palais Helâli, Le roi et le derviche (Châh va darvich) Tabriz (Iran), vers 1540-1545. Papier, 39 f., 20,5 x 13,5 cm. Reliure ottomane cartonnée moderne.

Jeune roi jouant avec des colombes sur la terrasse d'un palais Helâli, Le roi et le derviche (Châh va darvich) Tabriz (Iran), vers 1540-1545. Papier, 39 f., 20,5 x 13,5 cm. Reliure ottomane cartonnée moderne.

Folio from a Falnama (Book of omens); verso: The Angel of Death (Israel) slays Shaddad; Seddat .recto: text mid 1550s-early 1560s Safavid period Opaque watercolor, ink and gold on paper H: 59.3 W: 44.8 cm Qazvin, Iran

Folio from a Falnama (Book of omens); verso: The Angel of Death (Israel) slays Shaddad; Seddat .recto: text mid 1550s-early 1560s Safavid period Opaque watercolor, ink and gold on paper H: 59.3 W: 44.8 cm Qazvin, Iran

Faraydun Strikes Zahhak With Ox Headed Mace (Abu'l Qasim Firdausi (Muslim; Poet; 935–1020 CE Persian): Shahnama ("Book of Kings")) (1525 CE Islamic Miniature Painting; Safavid Empire, Persia, Tabriz) -Sultan Muhammad (Artist) #Iran

Faraydun Strikes Zahhak With Ox Headed Mace (Abu'l Qasim Firdausi (Muslim; Poet; 935–1020 CE Persian): Shahnama ("Book of Kings")) (1525 CE Islamic Miniature Painting; Safavid Empire, Persia, Tabriz) -Sultan Muhammad (Artist) #Iran

Nizami (Ilyas Abu Muhammad Nizam al-Din of Ganja) (probably 1141–1217). "Marriage of Khusrau and Shirin", Folio from a Khamsa (Quintet) of Nizami, A.H. 931/A.D. 1524–25. Islamic. The Metropolitan Museum of Art, New York. Gift of Alexander Smith Cochran, 1913 (13.228.7.6)

Nizami (Ilyas Abu Muhammad Nizam al-Din of Ganja) (probably 1141–1217). "Marriage of Khusrau and Shirin", Folio from a Khamsa (Quintet) of Nizami, A.H. 931/A.D. 1524–25. Islamic. The Metropolitan Museum of Art, New York. Gift of Alexander Smith Cochran, 1913 (13.228.7.6)

a shop 1587 golden chain by jami

a shop 1587 golden chain by jami

Persian Paintings

Persian Paintings

Miniature from a copy of Firdawsi’s Shah-nama. “Isfandiyar’s Fifth Ordeal; He Must Slay the Simurgh” Iran, Tabriz; between 1520 and 1535

Miniature from a copy of Firdawsi’s Shah-nama. “Isfandiyar’s Fifth Ordeal; He Must Slay the Simurgh” Iran, Tabriz; between 1520 and 1535

بیفتاد و برخاست و برگشت از وی بسوی گله تیز بنهاد روی گزیدن رستم رخش را، منسوب به میر مصور، تبریز، دوره صفوی، حدود 1525 ترسایی، گواش، آبرنگ ، مرکب و طلا بر روی کاغذ بیفشارد ران رستم زورمند برو تنگتر کرد خم کمند بیازید چنگال گردی بزور بیفشارد یک دست بر پشت بور نکرد ایچ پشت از فشردن تهی تو گفتی ندارد همی آگهی بدل گفت کاین برنشست منست کنون کار کردن به دست منست ز چوپان بپرسید کاین اژدها به چندست و این را که خواهد بها RUSTAM LASSOS RAKHSH Attributed to Mir Musavvir Iran, Tabriz, Safavid period…

بیفتاد و برخاست و برگشت از وی بسوی گله تیز بنهاد روی گزیدن رستم رخش را، منسوب به میر مصور، تبریز، دوره صفوی، حدود 1525 ترسایی، گواش، آبرنگ ، مرکب و طلا بر روی کاغذ بیفشارد ران رستم زورمند برو تنگتر کرد خم کمند بیازید چنگال گردی بزور بیفشارد یک دست بر پشت بور نکرد ایچ پشت از فشردن تهی تو گفتی ندارد همی آگهی بدل گفت کاین برنشست منست کنون کار کردن به دست منست ز چوپان بپرسید کاین اژدها به چندست و این را که خواهد بها RUSTAM LASSOS RAKHSH Attributed to Mir Musavvir Iran, Tabriz, Safavid period…

Iskander and the Dying Darius

Iskander and the Dying Darius -

Iskander and the Dying Darius

Pinterest
Ara