} جز نـقـش تو در نـظر نیامد ما را جز کوی تو رهـگذر نیامد ما را خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت حـقا کـه بـه چشم در نیامد ما را حافظ | خشنويسي | Pinterest | Call…