an old photo with the quote zorrluklar dostalr olgmek igin enyi tartidri