جام شیر بردن شیرین برای فرهاد، از یک نسخه خطی خمسه نظامی، مورخ 1570 میلادی، اصل نسخه خطی در کتابخانه بدلیان، آکسفورد Shirin visiting Farhad’s milk conduit From a manuscript of Nizami, Khamsa (Quintet), copied c 1570 Bodleian Library, University of Oxford, MS Ouseley 316, fol 81v

Shirin visiting Farhad’s milk conduit From a manuscript of Nizami, Khamsa (Quintet), copied c 1570 Bodleian Library, University of Oxford, MS Ouseley fol

A Youth in Persian Costume. India, Golconda, c. 1630-40. Opaque pigments with gold on paper. http://storage.canalblog.com/94/54/119589/109247293_o.jpg

A Youth in Persian Costume, India, Golconda, c. Opaque pigments with gold on paper.

Persian Miniature, taken from Shahname by the great iranian poet Ferdowsi - Shah Tahmasbi مینیاتور فارسی - مینیاتور های شاهنامه کتاب شاعر بزرگ ایرانی فردوسی - نسخه شاه طهماسبی

Persian Miniature, taken from Shahname by the great iranian poet Ferdowsi - Shah Tahmasbi

Pinterest
Search